Reklamacje

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI, PATRZ REGULAMIN SKLEPU PKT. IX

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, patrz regulamin sklepu pkt. XII

LUB


INTERNETOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

MEDI­HURT MEDICAL PIOTR MANIEWSKI
Bednary 20A
96-330 Puszcza Mariańska
email: medihurtsklep@gmail.com
tel.: 600443334
………………………………., dnia ……………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………………………. produkt …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. jest wadliwy.

Wada polega na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wada została stwierdzona w dniu ……………………………………………………………….. .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………………………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………………………………………… na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

Z poważaniem

……………………………….

*niepotrzebne skreślić

Formularz reklamacji towaru